Archive for October, 2016

День за два: четвертый пошел

Складывается впечатление, что наибольшей проблемой в стране является вопрос зачисления срока предварительного заключения в срок наказания в виде лишения свободы, ведь на данный момент зарегистрирован уже четвертый законопроект по внесению изменений в закон «день за два»: №5259-1 от 12.10.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно восстановления справедливого порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания)».
Какой именно порядок автор законопроекта считает справедливым возможно узнать из его текста:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»
Проект вноситься
народним депутатом України
Мураєвим Є.В.ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.236, № 838-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.18) наступні зміни:

1. Частину п’яту статті 72 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.».

II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України

День за два: трое на одного

По информации с официального сайта Верховной Рады Украины 10 октября 2016 года было зарегистрировано сразу три документа, направленных на изменения в законе «день за два»:

Текст первого законопроекта уже опубликован, а в отношении двух других документов – речь идет об уже внесенных ранее законопроектах, которые так и не были проголосованы.

Законопроект Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України
щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮВ. ГРОЙСМАН
“ ” 2016 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України
щодо удосконалення порядку зарахування строку
попереднього ув’язнення
______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини п’ятої статті 72 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) такі зміни:
1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:
“5. Попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі, крім випадків, передбачених абзацом другим частини п’ятої цієї статті.
Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості провадиться із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
У разі засудження до позбавлення волі при сукупності злочинів, якщо хоча б один із злочинів є тяжким або особливо тяжким, попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.
У разі засудження до позбавлення волі при вчиненні злочину повторно, рецидиві злочинів попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.
”.
У зв’язку з цим абзаци другий — тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим ¬— шістнадцятим;
2) в абзаці шостому слова “абзацом першим” замінити словами “абзацами першим — четвертим”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова
Верховної Ради України

Президент снова ветировал закон в уголовно-исполнительной сфере

По информации, размещенной на сайте Верховной Рады Украины, 05.10.2016 года Президент вернул законопроект №2253а «О внесении изменений в статьи 93 Уголовно-исполнительного кодекса Украины (относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывание наказания по месту жительства до осуждения или места жительства родственников)», то есть наложил на него вето.

П Р О П О З И Ц І Ї
до Закону України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів”
Прийнятий 6 вересня 2016 року Верховною Радою Закон України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів” не може бути підписаний з таких підстав.
Пропонована Законом, що надійшов на підпис, зміна щодо визначення місця відбування засудженими покарання, у тому числі переведення їх з однієї установи виконання покарань до іншої, унеможливлює виконання адміністрацією установи виконання покарань зобов’язань вживати у разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених, у тому числі у зв’язку з надзвичайною ситуацією, невідкладних заходів щодо забезпечення їх особистої безпеки, переведення таких засуджених у безпечне місце, інших заходів до усунення небезпеки, вирішувати питання про місце подальшого відбування ними покарання, що не відповідає вимогам статті 10 Кримінально-виконавчого кодексу України.
Така зміна унеможливлює вжиття невідкладних заходів до запобігання погіршенню стану правопорядку в установах виконання покарань, своєчасного усунення перешкод для стабілізації оперативної обстановки, а також рівномірного та раціонального розміщення засуджених у таких установах із дотриманням установленої законодавством норми площі.
У разі внесення пропонованої Законом, що надійшов на підпис, зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України адміністрація установи виконання покарань не зможе своєчасно запобігти настанню конфліктних ситуацій серед засуджених, які є співучасниками злочину, свідками, потерпілими тощо, що може призвести до фізичних розправ та вчинення нових злочинів, оскільки у разі переведення засудженого до установи виконання покарань, яка є найближчою до місця його проживання до засудження або місця постійного проживання його близьких родичів, він може зустрітися з учасниками кримінального провадження, у тому числі з потерпілими та заявниками.
У Законі, що надійшов на підпис, не враховано й те, що місцем проживання багатьох засуджених до засудження та місцем постійного проживання їх близьких родичів є тимчасово окуповані території України, а також населені пункти, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Ураховуючи наведене, пропоную Закон України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів” відхилити.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

И снова “день за два” для пожизненного лишения свободы

 

Ранее мы уже публиковали свое мнение относительно применения закона «день за два» к осужденным, отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.
На этой неделе произошло два события, напрямую связанные с этой темой.

Во-первых, Апелляционным судом Винницкой области было рассмотрено дело (при нашей юридической поддержке на стороне осужденного) по применению закона «день за два» к лицу, осужденному к пожизненному лишению свободы. Фактически революционным стал факт отсутствия единодушия коллегии судей, которая оставила в силе определение суда первой инстанции относительно отказа в применении указанного закона.
Особое мнение судьи, который считает, что нормы закона «день за два» должны применяться и к осужденным к пожизненному лишению свободы – можно прочитать здесь. Сейчас решение будет пересматриваться в кассационном порядке.

Во-вторых, Уполномоченным ВР Украины по правам человека было внесено в Конституционный суд представление относительно возможности применения закона «день за два» для осужденных к пожизненному лишению свободы. Положительное заключение КСУ ожидаем через 2-3 месяца.

Вступили в силу изменения в уголовно-исполнительном законодательстве

07.10.2016 года официально опубликованы Законы Украины:

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения